قیمت انواع بیمتال

اخرین بروزرسانی در

بیمتال هیونداقیمت (تومان)llبیمتال LS کره قیمت (تومان)
بیمتال 0.5الی 12آمپر12K32900llبیمتال 0.4 تا 6 آمپرMC 631500
بیمتال 12 الی 32آمپر32K32900llبیمتال 1 تا 40 آمپرMC 9-4032500
یمتال 40 الی 50آمپر65K51400llبیمتال 24 تا 65 آمپرMC 50-6555000
بیمتال 28 الی 100آمپر100K76400llبیمتال 28 تا 95 آمپرMC 75-10080000
بیمتال 48 الی80آمپر150K142200llبیمتال 80 تا 150 آمپرMC 130-150150000
بیمتال 69 الی 130آمپر150K160200llبیمتال 100 تا 240 آمپرMC 185-225195000
بیمتال 78 الی 225آمپر265K193200llبیمتال 60 تا 400 آمپرMC 265-400315000
بیمتال 135 الی 225آمپر400K247200llبیمتال 400 تا 800 آمپرMC 500-800605000
بیمتال 180 الی 300آمپر400K359500ll
بیمتال 300 الی 500آمپر800K609400ll

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *